Park prirode Lonjsko polje
S preko 500 km² (50650 ha) Lonjsko polje je najveće zaštićeno močvarno područje u cijelom dunavskom porječju. Nalazi se u središnjem slivu rijeke Save između gradova Siska i Stare Gradiške u aluvijalnoj ravnici koju plave vode Save i njenih pritoka. Iako pod zaštitom Ramsarske konvencije, ubraja se među najugroženije... Read more